Wesmen Wednesday: Deb Nkiasi

Nov 8, 2018

Wesmen freshman forward Deb Nkiasi talks with host Sean Tarver in the latest episode of #WesmenWednesday